ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.teahouse.bg

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящите общи положения и условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ТИЙХАУС.БГ“ ООД, наричано по-долу „Компания“ и клиентите, наричани по-долу „Клиенти“, на електронния магазин, притежаван от „ТИЙХАУС.БГ“ ООД: www.teahouse.bg , наричан по-долу „Уебсайта”, освен ако прилагането им не е изключено изрично с писмен договор.

1.2. Данни за компанията: TEAHOUSE.BG, EIK: 204465479, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1404, бул. България 53, етаж 1, офис 2 представлявано от Атина Бану; телефон: +359 884681522; e-mail:  admin@teahouse.bg.

1.3. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

1.3.1. Комисия за защита на личните данни: адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, телефон: (02) 940 20 46; Факс: (02) 940 36 40; Уеб сайт: www.cpdp.bg

1.3.2. Комисия за защита на потребителите: адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6, телефон: 02 / 980 25 24; Факс: 02 / 988 42 18; Уеб сайт: www.kzp.bg

1.3.3. Българската агенция по безопасност на храните: адрес: София, бул. „Пенчо Славейков“ 15А; Телефон: 02/915 98 20; Факс: 02 954 95 93; Уеб сайт: www.bahb.government.bg

1.4. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от компанията, като промените се обявяват на сайта– www.teahouse.bg . Датата на влизане в сила на промяната се указва изрично, в случай че е различна от датата на обявяване на сайта. Клиентите на „ТИЙХАУС.БГ“ ООД имат право да поискат и получат копие от Общите условия на хартиен носител.

1.5. В случаите на прекратяване на отношенията, спрямо тези общи условия, прекратяването  има действие за напред и не засяга стоките, които са приети от Клиента преди датата на получаване на известието.

1.6. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

1.7. В случай, че някои клаузи на Общите условия станат изцяло или частично недействителни, в това число спрямо повелителни норми на действащото законодателство, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или обвързващата им сила. Страните доброволно ще предоговорят, условията на всяка недействителна клауза, а при невъзможност за постигане на съгласие, същата ще бъде заменена по право от съответната правна норма.

II. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

2.1. Клиентът има право да пазарува от електронния магазин, като въвежда данните си за всяка отделна поръчка или еднократно, чрез създаване на профил. С попълване на данните си и натискане на бутоните „ПОРЪЧВАНЕ“ и/или „РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОФИЛ“, Клиентът декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

2.2. Клиентът се задължава, при поръчка на стоки от електронния магазин, да предостави верни и актуални данни за контакт и доставка на стоките. В случай на предоставяне на неверни данни, Компанията не носи отговорност за обработването, изпълнението и доставката на поръчката.

2.3. Компанията изисква от Клиентите само данни, необходими за доставка на заявените стоки и гарантира неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Упоменатите данни се съхраняват в база данни, достъпна само от Компанията.

2.4. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава съгласието си, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Компанията за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки.

2.5. Компанията се задължава да не разкрива никакви лични данни на клиентите си на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.

2.6. Клиентът има право да поиска заличаване на личните му данни от базата данни на Компанията, чрез отправяне на писмено искане. Компанията заличава всички данни на Клиента в срок до 10 (десет) дена, считано от получаване на искането.

III. ПРОДУКТИ И ПОРЪЧКИ

3.1. На сайта: www.teahouse.bg е предложена широка гама от продукти, включваща черен чай, зелен чай, черен овкусен чай, зелен овкусен чай, специален чай, билков чай и органичен чай. Описани са главните характеристики на всеки продукт, както и цените.

3.2. Компанията не носи отговорност за неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки.

3.3. Клиентите имат право да поръчват всички стоки, предлагани в електронния магазин на сайта, в рамките на наличните количества, чрез добавянето им в количката за пазаруване и следване на стъпките за завършване на поръчката.

3.4. При правене на поръчка, Клиентът предоставя: име и фамилия, e-mail адрес, телефон за връзка и адрес за доставка. Поръчката се заявява до електронния магазин чрез натискане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ“.

3.5. С натискане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ“, Клиентът влиза в договорни отношения с ‘‘ТИЙХАУС.БГ“ ООД . От този момент договорът за покупко-продажба, по отношение на избраните стоки, се счита за сключен и за Клиента възниква задължение за плащане на поръчаните стоки по избран от него начин, ведно с цената за доставка, според правилата на раздел IV. по-долу.

3.6. Клиентите имат право да поръчват стоки от Сайта 7 дена в седмицата, 24 часа в денонощието. Компанията потвърждава извършената поръчка по имейл в срок от 1 работен ден от извършването й. Ако поръчката е извършена след 15 ч. в работен ден, събота, неделя или официален празник, потвърждаването се извършва след 9 ч. на първия работен ден, следващ деня на поръчката.

3.7. Клиентът има право да откаже направената поръчка по телефона или по имейл, до момента на предаване на избраните стоки на куриер за доставка.

3.8. В случай, че поръчката не може да бъде изпълнена поради изчерпана наличност на поръчаните стоки или технически грешки в публикуваната информация на уебсайта, Компанията има право да откаже поръчката чрез уведомяване на Потребителя, като не дължи обезщетение.

IV. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ПЛАЩАНИЯ

4.1. Цените на стоките в Сайта са крайни с включени всички данъци и такси. Цената за доставка не е включена в цената на стоките, освен в случаите на прилагане на точка 5.3, изложена долу.

4.2. Клиентът може да избере един от следните начини за плащане:

4.2.1. Плащане с Кредитна или Дебитна карта

4.2.2. Наложен платеж – плащане при доставка;

4.3.1 При заплащане на стоките чрез Дебитна или Кредитна карта, спрямо начин на плащане, описан в 4.2.1 , Клиентът заплаща стойността на поръчаната стока, по сметката на Компанията, като посочва като основание за плащане уникалния идентификационен номер на поръчката в платежното нареждане. В този случай плащането е авансово. Поръчката се предава на куриер за доставка след получаване на дължимите суми по сметка на Компанията. Заплащането на продуктите с Кредитна или Дебитна карта няма допълнителна такса към поръчката, направена от клиента, спрямо гореспоменатите чл. 3.4 и 3.5.

4.3.2. При плащане на продуктите с наложен платеж, спрямо чл 4.2.2 по-горе, Клиентът извършва плащането при доставката на стоката. Поръчаните продукти се предават на куриер за доставка при получаване на ПОРЪЧКА, съгласно чл. 3.4 и 3.5 по-горе. Веднага след като куриерската фирма достави ПОРЪЧКАТА, клиентът е длъжен да плати сумата, за която вече е бил уведомен, по време на доставката на поръчката. Клиентът не може да получи ПОРЪЧКАТА от куриерската компания в случай, че не плати ПОРЪЧКАТА. Плащането на продуктите с наложен платеж при доставка не се таксува допълнително.

4.4. Компанията винаги издава фактура за поръчаната стока на физическо или юридическо лице. Клиентът се задължава да предостави цялата необходима и вярна информация, необходима за издаване на фактура. Фактурата е се доставя с продуктите, спрямо чл. V, изложен долу.

4.5. Клиентът се съгласява, че Компанията има правото да променя едностранно обявените цени на стоките, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, което се счита за извършено чрез обявяването на новите цени на уебсайта или в съответния магазин. Вече потвърдените поръчки за доставка на стоки се заплащат по цени, действащи към момента на потвърждаване на поръчката.

V. ДОСТАВКИ

5.1. Количеството на доставката се определя според потвърдената от Компанията поръчка. Без да се ограничава общия характер на последното, Компанията има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за да задоволи потребностите на всички Клиенти, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен.

5.2. Доставките се осъществяват в срок, съгласно съществуващия вътрешен план за доставки на стоките на Компанията. Клиентът ще бъде предварително уведомен за срока на доставката на поръчаните от него стоки, освен ако писмено не е уговорен друг срок на доставка.

5.3. Компанията извършва напълно безплатна доставка (включително и начините на плащане, спрямо чл. 4.3.2 по-горе) до адреса на Клиента при следните прагове на стойност на поръчаната стока и район за доставка

5.3.1. При стойност на поръчката от 39.90  (тридесет и девет лева и деветдесет стотинки) с ДДС  и доставка в района на България.

5.4. Стойността на доставката при поръчка, която не отговаря на посочените в точка 5.3.1 условия се заплаща на стойност 6.00 ( шест лева ) с ДДС.

5.5. Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на Компанията във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

5.6. В случай че в срока за изпълнение на доставката, Клиентът не бъде открит на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, след два опита, направени в два последователни работни дни, Компанията се освобождава от задължението си да достави заявените стоки.

5.7. В случаите, описани по-горе или неприемане, или неоправдан отказ на приемане на стоки, Компанията има право да откаже всички или част от доставките във връзка с поръчката и други правни отношения с Клиента и / или да прекрати поръчката без предизвестие. В случай на забавяне на приемането и / или неоправдан отказ за приемане на стоки, Клиентът заплаща на Компанията всички направени разходи поради неоснователния отказ и / или забавяне на приемането на стоките, включително, но не само, разходите за тяхното съхранение и транспорт.

5.8. Стоките се доставят с качество и в опаковка в съответствие с приложимите изисквания за съответния вид стоки.

5.9. В момента на доставка Клиентът или упълномощено от него лице следва да прегледа стоките и при констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и др., Клиентът се задължава да уведоми Търговеца незабавно на тел +359 884 681522. и да подпише протокол за щети в присъствието на куриера.

5.10. При приемане на стоките от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци няма да бъдат удовлетворявани.

5.11. Рискът от използването и обработката на стоките от Клиента се поема от самия него. Компанията не носи отговорност за несъответствието на Клиента с предложеното използване на продуктите, намеренията му да ги използва, нито за щети от какъвто и да е вид, които могат да възникнат в резултат на неправилната употреба, която Клиентът е предприел. Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с предназначението им и в съответствие с инструкциите за употреба.

5.12. Предлаганите от Компанията продукти са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. Компанията не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

5.13. Компанията не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на Компанията). При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне.

VI. РЕКЛАМАЦИИ

6.1. В случай на навременна, точна и основателна  рекламация за дефекти, съгласно член 5.8 от настоящите Общи условия, Компанията регистрира рекламацията и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство.

6.2. Рекламации за недостатъци, които поради естеството си не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъде предявени в сроковете съгласно действащото законодателство. Пропускът за уведомяване в законовите срокове се приравнява на одобрение на стоките. Рекламациите следва да бъдат придружени от съответните доказателства и друга релевантна документация, съгласно действащото законодателство. За рекламирания недостатък, Компанията регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.

6.3. За продуктите, за които има издадена търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват и в съответствие с условията, заложени в търговската гаранция.

6.4. Според Закона за защита на потребителите, имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да се посочва причина, да се откажете от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на: получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 – за стоки; сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора – от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 5.5. Ако клиентът желае да върне стока, трябва да използва следната комуникация: Контакт за връщане. Като доставчик, ще възстановим на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Като потребител сте длъжен да съхранявате получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Закон за защита на потребителите в сайта на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

6.5. Клиентът няма право да прихваща свои вземания с вземания на Компанията, освен ако същите не са изрично писмено признати от Компанията.

VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Компанията ви оправомощава да разглеждате и зареждате материалите от уебсайта – www.teahouse.bg само за лична, нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на уебсайта не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг уебсайт или мрежова компютърна среда с каквито и да било цели. Материалите на този уебсайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби.

7.2. Материалите (включително софтуера) и услугите в този уебсайт са ограничени до изрично посочените условия за тях без каквито и да е гаранции, включително търговски или целеви, както и такива за защита на интелектуална собственост. Задълженията на Компанията по отношение на продуктите и услугите му се управляват от съответните споразумения и нищо в този сайт не може да ги промени. Компанията също така не поема гаранция за точността и целостта на материалите, софтуера или услугите на този уебсайт. Компанията може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение. Материалите и услугите на този сайт може да са остарели и Компанията не се ангажира да ги актуализира.

7.3. Компанията, нейните доставчици или трети лица, упоменати на този уебсайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този уебсайт, други уебсайтове, свързани с този уебсайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна фигура, независимо от наличието или не на предупреждение спрямо Компанията за възможността такива вреди да възникнат. В случай, че използването от ваша страна на материали, информация или услуги на този уебсайт доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, вие поемате всички разходи, свързани с това. Съответните закони може да не допускат изключването или ограничаването на случайни или закономерни щети, затова тези ограничения или изключения може да не се отнасят за вас.

7.4. Компанията не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез уебайта. Всички материали, информация и други съобщения (“Съобщения”), излъчени или изпратени от този уебсайт ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Компанията няма никакви задължения по отношение на тези Съобщения. Компанията и посочените от него лица ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, съобщават, инкорпорират или използват по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, изображения, звуци, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели. Работата с личната идентификационна информация, която изпращате на Компанията с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Онлайн декларацията за конфиденциалност на Компанията.

7.5. Компанията може, но не се задължава, да контролира или преглежда местата в този уебсайт, където потребителите излъчват или изпращат съобщения или контактуват един с друг, в това число, но не само, бюлетини или потребителски блогове, както и съдържанието на такива съобщения. Компанията обаче не носи отговорност за съдържанието на такива съобщения, независимо дали се налагат от законите за авторско право, или представляват клевета, конфиденциалност, нецензурен език и др. Компанията си запазва правото да премахва всякакви материали, които са неприлични, обидни или недопустими.

7.6. Препратките от този уебсайт към уебсайтовете на трети лица са предоставени единствено за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този уебсайт. Компанията не е прегледала всички тези сайтове на трети лица, не ги контролира и не поема отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Компанията не налага или препоръчва, нито информацията, софтуера или други продукти или материали в тях, както и резултатите от използването им. Ако посетите някои от уебсайтовете, към които има препратки в този уеб, вие правите това изцяло на свой собствен риск.

7.7. Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според приложимите закони и спазвайки следните упътвания:

  • Може да сочи към съдържание на teahouse.bg , но не и да го копира.
  • Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на teahouse.bg
  • Не трябва да посочва неявно, че teahouse.bgналага или препоръчва него или продуктите му.
  • Не трябва да представя погрешно отношенията си с teahouse.bg
  • Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на teahouse.bg
  • Не трябва да използва логото на teahouse.bgбез разрешение от www.teahouse.bg
  • Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

7.8. www.teahouse.bg , както и имената на продуктите, описани тук, са търговски марки и/или марки на услуги, или регистрирани марки и/или марки на услуги на www.teahouse.bg . Други имена на продукти и компании, споменати тук, са търговски марки и/или марки на услуги на техните съответни притежатели.

7.9. Компанията не декларира, че материалите или услугите в този уебсайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този уебсайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби,

VIII. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

8.1. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът заявява изричното си съгласие да получава по e-mail търговски съобщения, представящи стоките на Търговеца, както и различни промоционални предложения и отстъпки за следващо пазаруване.

8.2. Какъв тип лични данни съхраняваме:

Ние съхраняваме личната информация, която предоставяте, докато използвате уеб сайта TEAHOUSE.BG. Тази информация включва имейл адреса и паролата ви, когато създавате профила си в TEAHOUSE.BG. Можете да виждате нашия магазин онлайн, без да създавате профил, но трябва да си създадете профил, когато купувате нещо или да се възползвате от някои функции. Също така може да поискаме информация, която сте предоставили при създаването на профила Ви, когато се свържете с нашето обслужване на клиенти. Това ще ни позволи да защитаваме поверителността чрез проверка на самоличността ви.

8.3. Какви права имат клиентите във връзка с обработването на личните данни

Всички потребители могат да упражняват следните права: право на достъп (за да разберат кои данни обработваме, по какви причини), корекция (за отстраняване на неточности в данните), заличаване (за да бъдат изтири от нашите записи, но ако вече не са необходими), да се ограничи обработката (в случай на запитване за точността на данните и т.н.) или прехвърляемост (да получат данните в структурирана и често използвана стандартна форма).

Тези права се упражняват без такса чрез изпращане на писмо или имейл на TEAHOUSE.BG, освен ако не се упражняват често и поради обема си предизвикват административни разходи, така че клиентът ще бъде таксуван съответно.

Ако клиент упражнява някое от горепосочените права, ние ще предприемем всички разумни стъпки, за да удовлетворим искането в рамките на тридесет (30) дни от получаването на искането.

8.4. Когато посещавате TEAHOUSE.BG, постоянна “бисквитка” (малък текстов файл) ще бъде настроена да се съхранява на твърдия диск на вашия компютър. Целта на “бисквитката” е да разбере кога посещавате нашата Услуга, за да можем да подобрим и персонализираме вашето посещение. Можете да посетите TEAHOUSE.BG без “бисквитки”, но няма да можете да правите покупки или да се радвате на специфични функции на сайта. Тези функции включват запазване на пазарската ви кошница за по-нататъшна употреба и в бъдеще предоставяне на персонализирано пазаруване. Всеки браузър е различен, така че трябва да намерите менюто “Помощ” на вашия браузър, за да промените предпочитанията си за “бисквитки”.

8.5. Информацията, съхранена по време на посещението на нашия сайт, няма да бъде продадена или отдадена под наем на трети лица. TEAHOUSE.BG е съвместима с GDPR и спазва всички правила, определени от Общия регламент за защита на данните на ЕС (https://eugdpr.org/).